Ettevõtja majandusaasta aruannete päring

Soovides pakkuda Teile tulevikus paremat äriregistri avaandmete kasutamise kogemust, oleme tänulikud, kui leiate aega, et anda meile tagasisidet. Küsimustele saate vastata siin.

Päringu nimi: arireg.majandusaastaAruanneteKirjed_v1
Lisainfo: Päring on seotud teenuse majandusaastaAruanneteLoetelu_v1 väljundite käsitlusega, mille abil on võimalik konkreetse majandusaasta aruande põhiaruannetega seotud andmeid näha Äriregistri loodud maketti struktuuri alusel. Teenus tagastab valitud aruande vormi kohta andmed kahe perioodi kohta (Aruandeperioodi(Veerg A1) ning vastava aruandega koos esitatud ka võrdlusperioodi andmed (Veerg A2)).
NB! Erinevates aruannetes võivad olla kasutusel erinevad vormide maketid (Erinevale maketile üleminek on seotud taksonoomia vormide struktuuri muudatustega. Olemasolevasse maketti võidakse lisada aruande kirjeid juurde, kui üldine struktuur seda võimaldab. Kui on vajadus olemasolevas struktuuris kirjeid asendada luuakse vastavale aruandevormile uus makett). Äriregistri makettide kirjeldused ning võimalikud sünkroniseerimise reeglid majandusaasta aruandest on toodud vastavas dokumendis. Makettides olevate kirjete võrdlemine on tagatav kirjete nimetuse alusel, kuna teenus ei tagasta naitajad_id väärtust (kui saab samanimelistes vormides andmeid võrrelda erinevate aruande perioodide vahel).
NB2! Äriregistri makettides olev kirjete järjekord ning struktuur ei ole seotud majandusaasta aruande taksonoomia struktuuriga ning peegeldab andmete struktuuri ajalooliste vajaduste ning kasutuste alusel, nt osa kirjetest võivad tänases taksonoomias tulla hoopis aruande lisadest.


XSD: http://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/live/xroad6_majandusaastaAruanneteKirjed_v1.xsd

Sisendparameetrid ja otsingutingimused

Nimetus

Tähendus

Märkused

ariregister_kasutajanimi

Äriregistri kasutajanimi

ariregister_parool

Äriregistri parool

ariregistri_kood

Registrikood

aruande_liik

arireg.majandusaastaAruanneteLoetelu_v1 väljundist saadud aruande kood, aruande vorm mille andmeid soovitakse pärida (nt 14, mis vastab maketti alusel Bilanssi vormile). Aruande_liikide nimekiri kätte saadav makettide kirjeldavas dokumendis.


Aruande liik:

01 - bilanss

02 - kasumiaruanne skeem 1

03 - kasumiaruanne skeem 2

04 - rahavoogude aruanne

05 - põhivara liikumine skeem 1

06 - põhivara liikumine skeem 2

07 - tulude-kulude aruanne

08 - bilanss (2003-2004)

09 - kasumiaruanne skeem 1 (alates 2003)

10 - kasumiaruanne skeem 2 (alates 2003)

11 - tulude-kulude aruanne (alates 2003)

12 - bilanss (alates 2005)

13 - rahavoogude aruanne (alates 2005)

14 - bilanss (alates 2009 XBRLis esitatud aruannete puhul kasutuses)

15 - kasumiaruanne skeem 1

16 - kasumiaruanne skeem 2

17 - tulemiaruanne

18 - rahavoogude aruanne (kaudne meetod)

19 - rahavoogude aruanne (otsene meetod)

20 - likvideerimisbilanss

21 - likvideerimise vahebilanss

22 - konsolideerimata bilanss

23 - kasumiaruanne finantsteenuse osutajale

24 - Likvideerimiseelne kasumiaruanne skeem 1

25 - Likvideerimiseelne kasumiaruanne skeem 2

26 - Likvideerimiseelne kasumiaruanne finantsteenuse osutajale

27 - Likvideerimise tulude kulude aruanne

28 - Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 1

29 - Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 2

30 - Konsolideerimata kasumiaruanne finantsteenuse osutajale

31 - Rahavoogude aruanne, likvideerimisel

32 - Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne)

33 - Konsolideerimata rahavoogude aruanne (otsene)

34 - Likvideerimiseelne tulemiaruanne

35 - Kasumiaruanne skeem 1

36 - Kasumiaruanne skeem 2

37 - Tulemiaruanne

38 - Likvideerimiseelne kasumiaruanne skeem 1

39 - Likvideerimiseelne kasumiaruanne skeem 2

40 - Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 1

41 - Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 2

42 - Likvideerimiseelne tulemiaruanne

Aruannete veerud:

01 - bilanss

08 - bilanss

12 - bilanss:

14 - bilanss:

A1 - Majandusaasta lõpul

A2 - Majandusaasta algul

02 - kasumiaruanne skeem 1

09 - kasumiaruanne skeem 1

15 - kasumiaruanne skeem 1

A1 - Aruande majandusaastal

A2 - Eelmisel majandusaastal

03 - kasumiaruanne skeem 2

10 - kasumiaruanne skeem 2

16 - kasumiaruanne skeem 2

A1 - Aruande majandusaastal

A2 - Eelmisel majandusaastal

04 - rahavoogude aruanne

A1 - Muutus aasta jooksul

05 - põhivara liikumine skeem 1

A1 - Maa

A2 - Ehitised

A3 - Masinad ja seadmed

A4 - Muu inventar

A5 - Akumuleeritud kulum

A6 - Lõpetamata ehitus

A7 - Ettemaksed

A8 - Kokku

06 - põhivara liikumine skeem 2

A1 - Aasta alguseks

A2 - Sissetulek ostmine

A3 - Sissetulek rekonstrueerimine

A4 - Väljaminek müük

A5 - Väljaminek amortiseerunud mahakandmine

A6 - Aasta lõpuks (soetusmaksumuses)

A7 - Akumuleeritud kulum aasta lõpuks

A8 - Aasta lõpuks (jääkmaksumus)

aruandeaasta

Majandusaasta

keel

Keel

Väärtus est või eng

Väljundandmed

 • Aruande liik
 • Aruande nimetus
 • Majandusaasta algus ja lõpp
 • Majandusaasta aruande read
  • rea_nr – ajalooline muutuja, ei oma tänapäeval sisulist tähendust (seotud elementide järjestamisega vanas e-äriregistris)
  • rea_nimetus – elemendi nimetus
  • majandusaasta_aruanded_veerud
   • veeru_kood - Andmeid tagastatakse kahes veerus: A1 – aruande majandusaastal ning A2 – Eelmisel majandusaastal
   • veeru_nimetus
   • väärtus - Iga maketis oleva elemendi kohta alati tagastatakse väärtust, sh ei eristata kas aruandes oli o sisestatud või mitte.


Näidispäring

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xro="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd" xmlns:iden="http://x-road.eu/xsd/identifiers" xmlns:prod="http://arireg.x-road.eu/producer/">
 <soapenv:Body>
 <prod:majandusaastaAruanneteKirjed_v1>
 <prod:keha>
 <prod:ariregister_kasutajanimi>kasutajanimi</prod:ariregister_kasutajanimi>
 <prod:ariregister_parool>parool</prod:ariregister_parool>
 <prod:ariregistri_kood>70000310</prod:ariregistri_kood>
 <prod:aruande_liik>35</prod:aruande_liik>
 <prod:aruandeaasta>2014</prod:aruandeaasta>
 </prod:keha>
 </prod:majandusaastaAruanneteKirjed_v1>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Näidisvastus

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ZSI="http://www.zolera.com/schemas/ZSI/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <SOAP-ENV:Header/>
 <SOAP-ENV:Body xmlns:ns1="http://arireg.x-road.eu/producer/">
 <ns1:majandusaastaAruanneteKirjed_v1Response>
 <ns1:paring>
 <ns1:ariregister_kasutajanimi>kasutajanimi</ns1:ariregister_kasutajanimi>
 <ns1:ariregister_parool>parool</ns1:ariregister_parool>
 <ns1:ariregistri_kood>70000310</ns1:ariregistri_kood>
 <ns1:aruande_liik>35</ns1:aruande_liik>
 <ns1:aruandeaasta>2014</ns1:aruandeaasta>
 </ns1:paring>
 <ns1:keha>
 <ns1:aruande_liik>35</ns1:aruande_liik>
 <ns1:aruande_nimetus>Kasumiaruanne skeem 1</ns1:aruande_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_algus>2014-01-01Z</ns1:majandusaasta_algus>
 <ns1:majandusaasta_lopp>2014-12-31Z</ns1:majandusaasta_lopp>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>211</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>440</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>50</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>212</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>60</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>0</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>10</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>MÜÜGITULU</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>5534707</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>43555</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>20</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>40</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>30</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>30</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>30</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>0</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>40</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Muud äritulud</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>5551</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>144582</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>50</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Põllumajandusliku toodangu varude jääkide muutus</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>0</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>0</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>191</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>60</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>770</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>192</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>80</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>0</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>205</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Intressikulud</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>6780</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>67860</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>196</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Muud finantstulud ja -kulud</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>678678</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>6786</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>230</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>KASUM(KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>678788</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>7868</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>240</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Tulumaks</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>7870</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>870</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>250</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>ARUANDEAASTA PUHASKASUM(-KAHJUM)</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>666518</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>86772</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>251</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Tulu varade sihtfinantseerimisest</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>670</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>88760</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>252</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>67860</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>680</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>253</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Aruandeaasta kasum (kahjum) sihtfinantseerimise netomeetodi korral</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>708</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>304</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>440</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Mitmesugused tegevuskulud</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>-449473</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>4504955</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>146</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Olulised käibevara allahindlused</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>0</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>30</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>197</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Intressitulud</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>20</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>10</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 </ns1:keha>
 </ns1:majandusaastaAruanneteKirjed_v1Response>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>