Avaandmete allalaadimine

Äriühingute, mittetulundusühingute, sihtasutuste ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste avalikke andmeid saab alla laadida masinloetavas formaadis (JSON ja XML). Täiendavalt on teatud andmekomplektide puhul osa andmetest kättesaadavad CSV failina, näiteks lihtandmed ja majandusaasta aruannete failid.

Avaandmete allalaadimise eelduseks on nõustumine litsentsitingimustega.
Allalaaditavaid äriregistri andmekomplekte on kokku 12, enamikke neist uuendatakse kord päevas ja failid sisaldavad vaid e-äriregistri avalikke andmeid registrisse kantud juriidiliste isikute kohta (ainult staatusega registrisse kantud, likvideerimisel ja pankrotis).

Lihtandmed

Andmekomplekt sisaldab kõige põhilisemaid juriidiliste isikute andmeid:

 • Juriidilise isiku nimi
 • Registrikood
 • Õiguslik vorm ja alaliik
 • KMKR number
 • Juriidilise isiku staatus registris (ainult staatusega registrisse kantud, likvideerimisel ja pankrotis)
 • Esmakande kuupäev,
 • Aadress

Failivormingud:

 • XML
 • CSV

Üldandmed

Üldandmete failid sisaldavad juriidilise isiku põhiandmed:

 • Juriidilise isiku sisemine ID
 • Raamatupidamiskohustuslase info
 • Kinnisasjad
 • Kapital
 • Nimiväärtusteta aktsiad
 • Õigusjärglused
 • Majandusaasta aruannete loetelu
 • Põhikirjade loetelu
 • Asutamise aeg (Ettevõtteregistris)
 • Sidevahendid
 • Tegevusalad
 • Registrikaartide loetelu

Failivormingud:

 • XML
 • JSON

Registrikaardid

Registrikaartide fail sisaldab juriidilise isikuga seotud registrikaardi versioonide loetelu.

 • Juriidilise isiku registrikood
 • Juriidilise isiku nimi
 • Kande number
 • Kande kuupäev
 • Kande liik (klassifikaator + nimetus)

Failivormingud:

 • XML
 • JSON

Kaardile kantud isikud

Kaardile kantud isikute failid sisaldavad kõiki juriidilise isikuga seotud isikuid, kes on registrikaardile kantud.

 • Juriidilise isiku registrikood
 • Juriidilise isiku nimi
 • Isiku ID
 • Isiku roll
 • Isiku nimi
 • Isikukood/sünniaeg
 • Välismaa isikukoodi päritoluriik
 • Alguse ja lõpukuupäev
 • Esindusõiguste erisused tekstina

Failivormingud:

 • XML
 • JSON

Kandevälised isikud

Kandeväliste isikute failid sisaldavad kõiki juriidilise isikuga seotud isikuid, kes on registrikaardivälise rolliga.

 • Juriidilise isiku registrikood
 • Juriidilise isiku nimi
 • Isiku ID
 • Isiku roll
 • Isiku nimi
 • Isikukood/sünniaeg
 • Riik välismaa isikukoodi korral
 • Alguse ja lõpukuupäev
 • Esindusõiguste erisused tekstina

Failivormingud:

 • XML
 • JSON

Osanikud

Osanike avaandmete komplekt sisaldab osanike registris olevate isikute andmeid:

 • Ettevõtja registrikood
 • Ettevõtja nimi
 • Isiku ID
 • Isiku roll
 • Isiku nimi
 • Isikukood/sünniaeg
 • Välismaa isikukoodi päritoluriik
 • Osaluse suurus ja protsent
 • Osaluse omandiliik
 • Alguse ja lõpukuupäev
 • Esindusõiguste erisused tekstina

Failivormingud:

 • XML
 • JSON

Tegelikud kasusaajad

Tegelike kasusaajate fail tagastab kõik hetkel kehtivad juriidilise isikuga seotud kasusaajad.

 • Juriidilise isiku registrikood
 • Juriidilise isiku nimi
 • Isiku ID
 • Tegeliku kasusaaja nimi
 • Tegeliku kasusaaja isikukood ja isikukoodi riik;
 • Tegeliku kasusaaja sünniaeg ja -koht (isikukoodi puudumise korral);
 • Tegeliku kasusaaja elukohariik;
 • Tegeliku kasusaaja isiku kontrolli teostamise viis.

Failivormingud:

 • XML
 • JSON

Kommertspandiandmed

Kommertspandiandmete avaandmed sisaldavad juriidilise isiku kõiki kehtivaid kommertspandiandmeid.

 • Juriidilise isiku registrikood
 • Juriidilise isiku nimi
 • Kommertspandi number
 • Kommertspandi summa
 • Kommertspandi staatus
 • Kommertspandi avakande kuupäev
 • Pandipidaja info
 • Märkused

Failivormingud:

 • XML
 • JSON

Määrused

Määruste avaandmed tagastab nimekirja kõik juriidilise isikuga seotud määrustest.

 • Juriidilise isiku registrikood
 • Juriidilise isiku nimi
 • Määruse number
 • Määruse kuupäev
 • Lisatähtaeg
 • Määruse liik
 • Määruse olek
 • Määruse jõustumise olek
 • Määruse jõustumise kuupäev
 • Kandeliik

Failivormingud:

 • XML
 • JSON

Majandusaasta aruande andmed

Andmekomplektid sisaldavad eelneva kolme majandusaasta aruannete esitamise üldstatistikat kõigi esitamiste lõikes koos oluliste andmetega. (Tervikuna aruannete pärimiseks saab kasutusele võtta e-äriregistri teenused.) Andmeid kuvatakse iga aruande põhiperioodi kohta st aruandes oleva võrdlusperioodi andmeid ei kuvata.

Aruannete faile uuendatakse 1 kord kuus.

Andmed on esitatud omavahel aruande_id tunnuse alusel seotud, CSV dokumentides, kus:

1) Aruannete esitamist kirjeldav üldinfo, milles on nimekiri esitatud aruannetest koos olulise infoga: millal esitatud, mis perioodi kohta, kas auditeeritud ning kui on siis, selle teadmisel, ka otsuse tüüp ning võimaliku modifikatsiooni tunnus(ed).

NB! PDF-na esitatud aruannete kohta puudub täpne sisu auditeerimise tulemuse kohta.

2) Müügitulu jaotus EMTAK alusel (ainult äriühingute kohta).
Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaator (EMTAK) on rahvusvaheliselt ühtlustatud klassifikaatori NACE Eesti rahvuslik versioon. EMTAK on oma ülesehituselt hierarhiline, jagunedes viieks tasemeks. Neli esimest taset vastavad NACE-le ning viies tase on rahvuslik, mille loomisel on arvestatud Eesti majanduse eripära ning vastavat seadusandlust.

3) Müügitulu jaotus geograafiliste piirkondade lõikes (ainult juriidiliste isikute kohta, kes on täitnud vastava lisa müügitulu täitmisel)

4) Esitatud aruannete põhinäitajad (ainult aruande põhiperioodi kohta):
Raha, Käibevara kokku, Põhivara kokku, Varad, Lühiajalised Kohustised, Pikaajalised Kohustised, Omakapital, Müügitulu (äriühingutel), Tulu ettevõtluselt (mitte äriühingutel), Tööjõukulud, Põhivara kulum ja väärtuse langus, Ärikasum, Aruande aasta kasum, Töötajate arv taandatud täistööajale, Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum).

Tähelepanu

Kui avaandmed sisaldavad isikuandmeid, on avaandmete taaskasutajal isikuandmete edasisel töötlemisel kohustus järgida isikuandmete kaitse üldmääruse tingimusi, sh isikuandmete töötlemise põhimõtete ja seadusliku aluse olemasolu nõuete täitmist..

Teatud juhtudel on võimalik ettevõtetel ja organisatsioonidel avalikku teavet taaskasutada ehk kasutada seda mingil muul ärilisel või mitteärilisel eesmärgil kui teabe kogumise algne eesmärk. Mitmetes meie vastutusel olevates andmekogudes avalikustatakse seaduse alusel isikuandmeid, näiteks kinnistusraamatus, Ametlikes Teadaannetes, Riigi Teataja kohtulahendite rubriigis, äriregistris.

Samas ei tähenda andmete avalikustamine, et andmetega võib ükskõik mida teha. Andmed, mille taaskasutamist ei ole me piiranud (ehk avaandmed) ning mida võib kasutada muudel ärilistel või mitteärilistel eesmärkidel kui teabe kogumise algne eesmärk on avalikustatud aadressi https://www.just.ee/et/ministeerium-kontakt/avaandmed

Muu meie vastutusel oleva avalikult juurdepääsetava teabe ja andmete osas oleme nende taaskasutamist piiranud ning leidnud, et teabe ja andmete üldiseks kasutamiseks andmine kahjustab oluliselt registritesse kantud füüsiliste isikute eraelu puutumatust. Selliseid andmeid ei või taaskasutada ükskõik mis ärilisel või ka mitteärilisel eesmärgil.

Juhul kui keegi (ettevõte, organisatsioon) kasutab (avalikustab, töötleb) meie vastutusel olevatest andmekogudest pärinevaid Teie isikuandmeid ning andmed ei kuulu avaandmete hulka, saate alati pöörduda isikuandmeid taaskasutavate isikute poole ning kasutada kõiki oma isikuandmetega seonduvaid õigusi, kaasa arvatud õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta ning nõuda isikuandmete, mille töötlemiseks puudub isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 kohane õiguslik alus, kustutamist. Juhul, kui Te leiate, et isikuandmete töötlemisel rikutakse teie õigusi ja vabadusi, on teil õigus pöörduda andmekaitse inspektsiooni või halduskohtusse.