Teenustingimused

Teabe ja isikuandmete taaskasutamine

Teatud juhtudel on võimalik ettevõtetel ja organisatsioonidel avalikku teavet taaskasutada ehk kasutada seda mingil muul ärilisel või mitteärilisel eesmärgil kui teabe kogumise algne eesmärk. Seejuures ei tähenda andmete avalikustamine, et andmetega võib ükskõik mida teha. Arvestada tuleb isikuandmete kaitse üldmäärusega, et ei kahjustata füüsiliste isikute eraelu puutumatust.

Juhul kui keegi (ettevõte, organisatsioon) kasutab (avalikustab, töötleb) meie vastutusel olevast andmekogust pärinevaid Teie isikuandmeid ning andmed ei kuulu avaandmete hulka, saate alati pöörduda isikuandmeid taaskasutavate isikute poole ning kasutada kõiki oma isikuandmetega seonduvaid õigusi, kaasa arvatud õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta ning nõuda isikuandmete, mille töötlemiseks puudub isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 kohane õiguslik alus, kustutamist.

Juhul, kui leiate, et isikuandmete töötlemisel rikutakse teie õigusi ja vabadusi, on teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole või halduskohtusse. Täpsem info Justiitsministeeriumi veebilehel